Popular Post

Posted by : Murat PINAR 17 Ocak 2010 Pazar

Dünyada yılda 40.000 km³ tatlı su
okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb.
nedenlerle kaybolurken kullanılabilir su miktarı yıllık olarak 9.000 km³
olmaktadır. Dünya nüfusunun yıllık su gereksinimi kişi başına ortalama 350 m³
civarındadır. Ancak su kirlenmesi nedeni ile su gereksinim kişi başına 700 m³
değerine ulaşmaktadır. Şuan dünya üzerindeki suyun ancak 13 milyar insana
yeteceği düşünülmektedir. Dünya nüfusunun zaman içinde artışı ve su
kaynaklarının dünya üzerinde eşit olarak dağılmaması (Afrika ve Ortadoğu vb.)
gibi nedenlerle su kirliliği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Atıksu içerisindeki kirletici maddelerin fiziksel işlemlerle atık sudan
alınması amacı ile kullanılan proseslerdir. Uygulamaları; ızgaralar, elekler,
kum tutucular, yüzdürme sistemleri, çöktürme havuzları, dengeleme havuzlarıdır.

Fiziksel Arıtma Sistemleri

Izgaralar: Büyük hacimli maddelerin
atıksudan ayrılarak pompa ve diğer teçhizata zarar vermelerini önlemek ve diğer
arıtma ünitelerine gelecek yükü hafifletmek amacı ile kullanılan arıtım
üniteleridir. İnce ve kaba ızgaralar olmak üzere aralık miktarlarına bağlı
çeşitleri bulunmakta ve manuel veya otomatik temizlemeli olarak dizayn
edilebilmektedirler.

Elekler: Atıksu içerisindeki katı maddelerin
tutulması ve arıtma sistemine giriş kirlilik yüklerinin azaltılması amacı ile
kullanılırlar.

Dengeleme Havuzları: Atıksuyun debi ve kirlilik
yüklerinin dengelenmesi amacı ile kullanılırlar.

Kum Tutucular: Atıksu
içerisinde bulunan kum, çakıl vb. ayrışmayan maddeleri sudan ayırarak makine ve
teçhizatın aşınmasını önlemek, çöktürme havuzlarında kum ve çakıl birikiminin
önüne geçmek amacı ile kullanılırlar.

Yüzdürme Sistemleri: Yüzdürme
işlemi, çökeltme işleminin tersidir ve sudan daha düşük özgül ağırlığa sahip
taneciklerin yükselmesi esasına dayanır. Yüzdürme sistemleri, atık su içerisinde
bulunan yağ, sabun, gres, ahşap parçaları gibi sudan hafif maddeleri tutmak için
kullanılırlar.

Çöktürme Havuzları: Sudan daha fazla yoğunluğa sahip katı
maddelerin durağan koşullarda yer çekimi etkisi ile çöktürülerek
uzaklaştırılması amacı ile kullanılırlar. Çöktürme havuzları, ön çöktürme veya
biyolojik ve kimyasal arıtım işlemi ardından son çöktürme amacı ile
kullanılabilirler.

Kaynak

Copyright © Murat PINAR - Modified By - Designed by