Popular Post

Posted by : Murat PINAR 30 Ağustos 2010 Pazartesi

Kur'ân-ı Kerîm, insanlara Allâhü Teâlâ'nın varlığını, birliğini, büyüklğünü ve kudsiyetini bildirir.
Kur'ân-ı Kerîm, insanlara gönderilmiş olan peygamberlerin bir kısmı hakkında mâlûmat verir. Vazîfelerini nasıl yaptıklarını ve ne kadar fedâkârlıkta bulunduklarını bildirir. Bütün insanların son peygamber Muhammed Mustafâ'ya(s.a.v.) uymalarını emreder.
Kur'ân-ı Kerîm, geçmiş ümmetlere âit en ibretli hâdiseleri ve târihi vak'aları bildirir, insanları ibret almaya dâvet eder. İnançsız kavilerin çok korkunç âkıbetlerini haber verir.
Kur'ân-ı Kerîm, insanlara dâimâ uyanık bir rûha sâhip olmalarını ve Hak'tan gâfil bulunmamalarını emreder.
Kur'ân-ı Kerîm, Müslümanlarar, dinlerine sımsıkı sarılmalarını ve dâimâ hakkı müdâfaa etmelerini tavsiye eder.
Kur'ân-ı Kerîm, medenî ve sosyal hayatın intizâmı için gereken esasları ve hükümleri bildirir, insanların birtakım haklara ve vazîfelere riâyet etmelerini ister.
Kur'ân-ı Kerîm, hem şahıslara, hem de cemiyetlere, selâmet içinde kalmaları için adâleti, doğruluğ, alçak gönüllü olmayı, şefkat ve merhameti, iyilik etmeyi, bağışlamayı, edebe ri'ayeti, adâleti ve bu gibi yüksek huyları tavsiyet eder. İnsanları zulümden, hâinlik etmekten, kibirden, cimrilikten, intikam duygularından, katı yürekli olmaktan, çirkin söz ve işlerden, zararlı olan içecek ve yüyeceklerden men eder. Yapılması, yenilip içilmesi helâl veya haram olan şeyleri bildirir.
Kur'ân-ı Kerîm, Allâhü Teâlâ'nın bu kâinât için koymuş olduğu kanunları hiç kimsenin değiştiremeyeceğini, insanlarar, çalışmalarının meyvesinden başka bir şey elde edemeyeklerini hatırlatır. İnsanları çalışmaya ve gayrete teşvik eder.
Kur'ân-ı Kerîm, Allâh'ın emirlerine uyan îmân sâhiplerine vereceği ni^metleri, uymayan kimselere de hazırlanmış olduğu azapları haber verir.

Copyright © Murat PINAR - Modified By - Designed by