Popular Post

Posted by : Murat PINAR 1 Temmuz 2012 Pazar


Sağ beyin vücudun sol tarafından, sol beyin de vücudun sağ tarafından gelen dokunma, basınç, ağrı ve benzeri duyuları algılamakla vazifelendirilmiştir. Ayrıca, sağ beyin sol taraftaki kasların, sol beyin ise, sağdaki kasların çalıştırılmasının koordinasyonunda iş görür. Peki, bizler bunun ne kadar farkındayız? Bu çapraz vazife taksiminin bozulması, hangi rahatsızlıklara yol açabilir? 
Meselâ, el becerisi (yazı yazma, yemek yeme gibi) denen ince ve hassas hareketler için toplumun % 95’inde sağ el (sol beyin) kullanılır. Çünkü yaratılıştan asimetrik bir tercihlilik söz konusudur.


Bu tip insanlara, sol beyinde kanama, tümör gibi zedeleyici bir durum oluşursa, el tercihlerini değiştirme imkânı bahşedilmiştir; dolayısıyla, bu insanlar egzersizle sol ellerini kullanır hâle gelebilirler. Bunun tersi de söz konusudur. 
Bir başka çarpıcı örnek de konuşmadır. İnsanların büyük kısmında işitmeye dayalı konuşma alanı (Wernike) ve motor konuşma alanı (Broka) sol beyinde; az bir kısmında ise, sağ beyinde bulunur. Wernike; dokunma, duyma, görme gibi duyu sinyallerini alma, onlardan yorum oluşturma ve ne konuşulacağına karar verme ile ilgili fonksiyonların beyindeki bölgesine karşılık gelir.


Broka ise, Wernike’den gelen bilgilerin alınıp konuşma emirlerinin ses tellerine ve diğer konuşma kaslarına gönderildiği bölgedir. Neticede, insanların büyük bir kısmı konuşmalarını sol beyin üzerinden gerçekleştirmektedir.


Konuşma alanlarının sol beyinde olmasıyla sol beyin baskınlığı arasında bir münasebet olmakla birlikte, bu her zaman geçerli değildir. Bazı insanlarda sol beyin (sağ el) baskın olmakla birlikte, aynı kişilerde konuşma merkezleri sağ beyinde de olabilir. 
Matematik ve bilhassa geometri kabiliyetinin açığa çıkmasında vazifeli zihnî fonksiyonlar umumiyetle sağ beyne yerleştirilmiştir. Meselâ hayal gücüyle alâkalı faaliyetlerde, resimde, mimarîde ve hattâ sportif kabiliyetlerin icrasında sağ beyin daha ağırlıklı iş görür. Sol beyin ise hitabet, yazarlık, şairlik ve güzel konuşma gibi kabiliyetlerde hâkim rol oynar.


Bu yüzden, umumiyetle, sol beyni baskın -sağlak- olanlar güzel konuşma, hitabet, yazı ve şiir gibi konularda; solak olanlar ise geometride, matematikte, resimde ve sportif faaliyetlerde daha başarılıdırlar. Erkeklerde solaklık nispetinin kadınlardan daha fazla olmasının erkeklik hormonu (testosteron) ile bağlantılı olduğunu gösteren araştırmalar vardır.
Hakikatte insan beyni bir sistem mantığıyla (bütüncül olarak) çalışsa da, yerine getirilen görevlerin beyin bölgelerine dağıtılması noktasında asimetrik tercihlilik vardır. Yukarıda anlatılan sol ve sağ beyin kullanımına dayalı el tercihinin dışında göz, kulak ve burun tercihi gibi durumlar da söz konusudur.


Meselâ, her iki gözün belli bir görme alanı vardır. Gözü bir noktaya odakladıktan sonra, o odağın etrafındaki geniş bir alan da görülebilir. En net görülen alan, gözün odaklandığı noktadır. Odak noktasından etrafa doğru gidildikçe görme netliği azalır, hattâ görme alanının dış kısımlarında cisimler renkleriyle değil sadece siyah-beyaz olarak algılanabilirler.


Burada şu soru sorulabilir: Acaba, gazete okurken hangi göz gazetedeki kelimeye odaklanmaktadır? Aslında yazıya gözlerden sadece biri odaklanmaktadır. İşte bu duruma ‘göz tercihi’ denir.


El tercihinde olduğu gibi göz tercihinde de sağlaklık hâkimdir. Ancak göz tercihinde sağlaklık nispeti daha azdır (% 70). Dolayısıyla el tercihiyle göz tercihi arasında bir paralellik vardır, ama bu % 100 değildir; az sayıda insanın el ile göz tercihleri farklıdır.
Kadınlarda sol göz tercihi nispeti daha fazladır; fakat bunun sebebi anlaşılamamıştır. 


Kulak tercihi açısından meseleye bakılırsa, sağ kulağın işitme hassasiyetinin sol kulağa göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bunun, anne karnında fetüsün pozisyonuna bağlı olarak, sağ kulağın annenin mesanesiyle komşuluğundan kaynaklanabileceği ileri sürülmüştür.


Fetüsün sağ yüzü anne mesanesi tarafından daha fazla basınca maruz bırakıldığından, insanların sağ yüzü sol yüzüne göre daha basık olmaktadır. Dolayısıyla sağ tarafta dış kulaktan iç kulağa kadar olan mesafe daha dar olduğundan, sağ kulakta sola göre az da olsa, bir avantaj olduğu iddia edilmektedir. 
İki burundan aynı anda nefes almakla birlikte, aslında burnun birinde daha fazla hava akımı olmaktadır. İnsanlar gün içinde bazen burnun sağ tarafından bazen de sol tarafından nefes almaktadır; ancak iki burun arasındaki fark az olduğundan, bu durum fazla hissedilmez.


Buna literatürde nasal siklus denir. Sağlak insanlar daha çok sağ burunlarından, solak insanlar da daha çok sol burunlarından nefes alırlar.
Asimetrik tercihlilik ve hastalıklar
Şizofreni; duygu, düşünce ve davranışlara anormal derecede tesir eden kalıcı bir psikiyatrik hastalıktır. Şizofreni, ayrık akıl veya akıl yarıklığı mânâsına gelir (Yunanca’da şizo ayrık veya bölünmüş; frenos akıl demektir). İlk zamanlar şizofreninin baskın beynin aşırı çalışmasıyla ilgili olduğu düşünülmüştür.


Fakat daha sonraları bunun böyle olmadığı, şizofrenliğin baskınlık eksikliği veya gecikmesiyle alâkalı olduğu iddia edilmiştir. Son araştırmalarda, şizofrenlerde hem solaklık hem de sağlaklık nispetinin az olduğu, her iki elin eşit nispette kullanıldığı (ambidexterite) tespit edilmiş, bu yüzden hastalık, bir ‘beyin baskınlığı anormalliği’ (veya sadece bir beynin baskın olamaması durumu) olarak da kabul edilir olmuştur.


Yani bir mânâda, beyin hâkimiyetinin iki beyin arasında paylaşılamaması, aynı işe iki beynin karışması söz konusudur.


Özetle, bir iş için sadece bir beyin (sağ veya sol) veya sadece bir el (sağ veya sol) baskın veya görevli olursa problem olmamakta, ancak bir işi bir bakıma iki beyin de yapmaya kalkarsa, problem ortaya çıkmaktadır (bu noktada, beynin iradesinin olmadığı, insan bedeninde sadece bir sahne veya ekran görevi görmek üzere yaratıldığı, şuur, akıl ve irade gibi yüksek zihin fonksiyonlarının, Yaratıcı’nın Kendi Ruhu’ndan insana üflediği ruhta olduğu unutulmamalıdır). 
Ayrıca toplumda sağ kulak tercihi varken, şizofrenlerde bu azalmakta, hattâ sol kulak tercihi ortaya çıkmaktadır. Ancak bu durumun, hastalığın sebebi mi, yoksa neticesi mi olduğu belirsizdir. Bilindiği üzere, normalde sol beyin (sağ kulak) işitmede daha avantajlıdır ve Wernike ve Broka alanları da sol beyindedir.


Aynı iş için iki yarımkürenin devreye girmek mecburiyetinde kalması problemin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Şizofrenlerde topluma göre sol göz baskınlığı hâkimiyeti de bulunmuştur. Bu da aslında bir beyin baskınlığı anormalliği olarak düşünülmektedir. 
Şizofrenlerde çok enteresan bir durum da el-göz uyumsuzluğudur. Toplumda kişiler aynı taraf el ve gözlerini kullanmaktadırlar. Sağlaklarda sağ, solaklarda da sol göz baskınlığı mevcuttur.


Hâlbuki şizofrenlerde çapraz baskınlık topluma göre daha fazladır. Şizofrenlerde eli sağ, gözü sol veya eli sol, gözü sağ olanların nispeti epeyce yüksektir. Bu durum, şizofrenlerde iki beyin arasında görev dağılımının ve koordinasyonun bozulduğunu gösteren önemli bir delildir. 
Bazı çalışmalarda şizofrenlerde iki beyin arasındaki haberleşmede kullanılan liflerde (korpus kallosum) problem olduğu, bu yüzden iki yarımküre arasında haberleşmenin aksadığı bulunmuştur. Bundan dolayı, bir beyin yaptığı işi karşı beyne haber verememekte, onunla istişare edememekte ve iki beynin aynı iş için çalışması avantaj değil tam tersine bir dezavantaja dönüşmektedir. 
İki beynin aynı anda devreye girmesinin dezavantajının kulak hassasiyetiyle bağlantılı olduğu bulunmuştur. İki kulağa aynı anda ses verilmesi şizofrenlerde ses algılamasını bozduğu, ancak aynı sesin tek kulaktan verilmesiyle ses algılamasının iyileştiği, dolayısıyla şizofrenlerde tek kulağın iki kulaktan daha avantajlı olduğu ileri sürülmüştür.Şizofreni hastalığında bariz bir cinsiyet farklılığı da gözlenmektedir. Birincisi, kadınlar daha geç yaşlarda şizofren olmaktadırlar. İkincisi, kadınlarda özellikle negatif (kötü) şizofreni belirtileri erkeklere kıyasla çok daha az ortaya çıkar; dolayısıyla kadınlar ağır şizofren hastası olmazlar. Ağır semptomlarla seyreden hastalar umumiyetle erkektir.
Şizofrenideki beyin baskınlığı anormalliği açısından da, kadın erkek farkı ortaya çıkmaktadır. Erkek hastalarda kadınlara kıyasen, el tercihinde kayma daha yüksek, sol göz baskınlığında artma bariz ve el-göz baskınlığındaki uyumsuzluk daha fazladır. 
Çok dikkate değer bir başka durum da doğuştan kör olanların büyük ihtimalle şizofren olmamalarıdır. Bilim adamları, doğuştan körlerde beyinde sinir hücreleri arasında yeni bir organizasyon geliştirildiğini, bunun da şizofreninin ortaya çıkmasına direnç oluşturduğunu iddia etmektedir.


Muhtemelen doğuştan körlerde el-göz uyumsuzluğu olması ihtimali çok az olduğundan şizofreni de pek ortaya çıkmamaktadır. Şizofreniden başka migren, otizm gibi bazı hastalıklarda da el ve göz tercihi farklılıkları bulunmuştur. 
Hulâsa 
İyi tanıdığım bir aile şirketinin sahibi iki kardeş, mağazayı çok güzel idare etmelerine vesile hususun ‘sürekli istişare’ olduğunu söylüyordu.


Kardeşlerin şirketteki vazife dağılımları farklıydı; biri, diğerinin işine karışmıyordu. Kardeşler yaptıkları işten birbirlerini dâima haberdar ediyorlardı. Aynı işe ikisi de kalkışmadığından problem olmuyordu. Aralarında tam bir itimat olduğundan, işleri çok iyi idare ediyorlardı. Herkes onlardan takdirle bahsediyordu.


Aslında bundan daha mükemmel bir vazife taksimi ve istişare sistemi yukarıda anlatıldığı üzere, insan vücudunda mevcuttur. Ancak, bu sistem bozulduğunda hastalıklar ortaya çıkmaktadır.


Bize düşen görev, vücudumuzdaki vazife taksiminden ve istişare sisteminden ilham alarak, günlük hayatımızda buna uygun hareket etmek ve ilâhî birer mevhibe olan bu yanılmaz hakikatleri derinlemesine anlamaya çalışmaktır. 

Kaynak: Sızıntı

12 Responses so far.

 1. Adsız says:

  Инструкции
  [url=http://rdrfr.pekkuinstr.ru][img]http://rdrfr.gellazdoc.ru/images/instr.png[/img][/url]
  инструкция по ремонту двигателя д3900к
  инструкция по ремонту компрессора cf75 ghh rand
  инструкция по работе на ккм экр 2102ф
  инструкция по сборке роботов lego mindstorms
  инструкция по сервировки стола
  инструкция по эксплуатации audy a6 1997г
  инструкция по разработке договоров
  инструкция по технике безопасности для пожарников

  [url=http://camaro-perm.ru/radio-chasi-cr-107-p-instruktsiya.html]радио часы cr 107 p инструкция[/url]
  [url=http://bolshiedengi2321.ru/manual-ustanovki-pts-servera-interlude.html]мануал установки pts сервера interlude[/url]

  инструкция по установке сигнализации на ваз 2112
  инструкция по установки личного сертификата
  инструкция по управлению автомобилем шевроле спарк
  инструкция по ремонту вятка автомат
  инструкция по работе на русском с китайским планшетом
  инструкция по регулировке стеклопакетов
  инструкция по эксплуатации chevrolet epica
  инструкция по работе с программой sony vegas 11

  [url=http://cad-exchange.ru/instruktsiya-metalloprofil.html]инструкция металлопрофиль[/url]
  [url=http://buzulukauto.ru/oksidat-torfa-instruktsiya.html]оксидат торфа инструкция[/url]

  [url=http://book-fantastic.ru/tipovaya-instruktsiya-po-ohrane-truda-dlya-mashinista-frontalnogo-pogruzchika.html]типовая инструкция по охране труда для машиниста фронтального погрузчика[/url]
  [url=http://bolshiedengi2321.ru/materinskie-plati-instruktsiya.html]материнские платы инструкция[/url]
  [url=http://book-fantastic.ru/tipovaya-instruktsiya-po-ohrane-truda-dlya-bibliotearya.html]типовая инструкция по охране труда для библиотеаря[/url]
  [url=http://buzulukauto.ru/instruktsiya-kompressora-nv10e.html]инструкция компрессора нв10э[/url]
  [url=http://byeasy.ru/instruktsiya-po-steklokeramicheskim-poverhnostey.html]инструкция по стеклокерамическим поверхностей[/url]

  [url=http://www.chronosfandubs.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=175459 ]пульт taktic [/url]
  [url=http://carbonsweden.se/mazdaspeed/viewtopic.php?f=2&t=205991 ]hitachi uc18yg инструкция [/url]
  [url=http://forum.zest3d.com/viewtopic.php?f=7&t=4971 ]14u557 [/url]
  [url=http://spearbored.com/viewtopic.php?f=6&t=147286 ]эленберг dvdp 2402 [/url]
  [url=http://forum.gtawap.ru/viewtopic.php?f=42&t=49766 ]репронат 40 [/url]
  [url=http://sirussofts.net84.net/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=6629 ]паспорт крана бк 1000 [/url]
  [url=http://friendshipbracelets.superforums.org/viewtopic.php?f=14&t=271023 ]super vag k can plus 2 0 manual [/url]
  [url=http://www.eximconsultants.biz/forum/viewtopic.php?f=2&t=67427 ]мтс 840 схема скачать бесплатно [/url]
  [url=http://forum.agrogorodok.ru/viewtopic.php?f=19&t=124470 ]картинки охрана труда в школе [/url]
  [url=http://flightsupport.ssd-tech.com/viewtopic.php?f=4&t=592985 ]холодильник samsung rl28fbsw инструкция [/url]

 2. Adsız says:

  Инструкции
  [url=http://rdrfr.roberinstr.ru][img]http://rdrfr.mezinstrcat.ru/images/instr.png[/img][/url]
  спектрофотометр dr 2800 инструкция
  bycnherwbz gjkmpjdfntkz cfvceyu wf8500
  анализатор microlab руководство
  тауметр инструкция по эксплуатации
  инструкция по ремонту бензопилы партнёр 350
  настройка телефона atlinks 26928
  выставить лапы у культиватора
  thomson rct100 manual

  [url=http://igdemayki.ru/audiobahn-instruktsiya.html]audiobahn инструкция[/url]
  [url=http://ieng.ru/instruktsiya-po-ispolzovaniyu-akai-mpc-1000.html]инструкция по использованию akai mpc 1000[/url]

  уг п 16 инструкция
  руководство по эксплуатации мопеда викинг
  скачать документацию неоплан
  пульт садко 54тц 6002n
  инструкция canon 550d kit 18 55
  xerox phaser 3110 руководство пользователя
  автомагнитола columbus
  швейная машинка им калинина инструкция видео

  [url=http://iegg.ru/telekanal-5-plyus-rukovodstvo-telekanala.html]телеканал 5 плюс руководство телеканала[/url]
  [url=http://hammerstroy.ru/manual-honda-cr-v-skachat.html]мануал honda cr v скачать[/url]

  [url=http://idosport.ru/greenbux-instruktsiya-po-ustanovke-i-ispolzovaniyu-skachat.html]greenbux инструкция по установке и использованию скачать[/url]
  [url=http://hammerstroy.ru/manual-il-2.html]мануал ил 2[/url]
  [url=http://iend.ru/nstrukts-ya-dlya-kofevarki-bosch-tka-6300.html]нструкц я для кофеварки bosch tka 6300[/url]
  [url=http://idosport.ru/onkyo-a8630.html]onkyo a8630[/url]
  [url=http://hammerstroy.ru/manual-nokia-n-72.html]мануал nokia n 72[/url]

  [url=http://mekabox.freehostia.com/viewtopic.php?f=16&t=24424 ]санкт питербург зао ольвия и с арена инструкция по применению [/url]
  [url=http://tackonauts.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=451366 ]руководство пользователя сигнализацией magicar4 [/url]
  [url=http://www.guiainfantil.com/bebe_nino/viewtopic.php?f=49&t=16766%22/ ]секретарь должностная инструкция особенности [/url]
  [url=http://www.todouned.com/foro/viewtopic.php?f=39&t=74782&sid=91f66930a7bfe2ce3fc097575011ba95 ]скачать видео инструкцию [/url]
  [url=http://microkino.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=61784 ]скачать бесплатно руководство по эксплуотации honda stream [/url]
  [url=http://www.todouned.com/foro/viewtopic.php?f=72&t=67007&sid=b30375561d476f7d3e9d3b67bf749bf3 ]руководство северсталь [/url]
  [url=http://www.kameleonkinheim.nl/kkforum/viewtopic.php?f=3&t=848 ]скачать инструкцию clarion 366 [/url]
  [url=http://forum.mmbctravel.com/viewtopic.php?f=2&t=26637 ]руководство пользхователя для sony psp [/url]
  [url=http://nswcentralcoastforum.com/viewtopic.php?f=18&t=1034902 ]сименс с 60 инструкция [/url]
  [url=http://pennyauctions.best-pennyauction.com/viewtopic.php?f=3&t=361012 ]руководство пользователя к мфу tx117 [/url]

 3. Adsız says:

  Инструкции
  [url=http://rdrfr.instronliner.ru][img]http://rdrfr.prottiinstr.ru/images/instr.png[/img][/url]
  описание радиотелефона панасоник кх тс 1500в
  инструкция айфон на две sim карты
  руководство по эксплуатации мн25н
  инвертор bestweld скачать инструкцию
  руководство vsu 2p
  инструкция по эксплуатации trijicon 22 2 в россии
  стиральная машина indesit witl 867 инструкция на русском языке
  цифровой терапевтический аппарат fly 2298 инструкция

  [url=http://cameroman.ru/vaillant-termoblok-vcw-204-de.html]vaillant termoblok vcw 204 de[/url]
  [url=http://contractistroy.ru/rukovodstvo-po-ispolzovaniyu-adobe-photoshop-cs.html]руководство по использованию adobe photoshop cs[/url]

  саморегулирующая лента 25фср2 ст инструкция
  инструкция для телефонный аппарат telekom iq tel 3
  охрана труда инструкция для преподавателя дши по классу хореографии
  инструкция для мыши office 8k optical 800 cpi
  канон фотоаппараты инструкция по применению
  инструкция к тренажёру а 912 тай мастер
  монтаж входной двери инструкция видео
  delonghi ес 400 инструкция

  [url=http://cameroman.ru/skiold-opisanie-konstruktsii.html]skiold описание конструкции[/url]
  [url=http://bybb.ru/instruktsiya-po-ekspluatatsii-benzopili-efco-engine.html]инструкция по эксплуатации бензопилы efco engine[/url]

  [url=http://body-key.ru/futaba-8.html]футаба 8[/url]
  [url=http://bmwsg.ru/skachat-instruktsiyu-na-shagomer-shee-01.html]скачать инструкцию на шагомер шээ 01[/url]
  [url=http://cookdelic.ru/kventakel-instruktsiya.html]квентакель инструкция[/url]
  [url=http://contractistroy.ru/rukovodstvo-po-izmereniyam-harakteristik-liniy.html]руководство по измерениям характеристик линий[/url]
  [url=http://commonse.ru/acer-aspire-5349-rukovodstvo.html]acer aspire 5349 руководство[/url]

  [url=http://audiobuilds.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=105973 ]скачать инструкцию mvp key на русском [/url]
  [url=http://forums.reatechtraining.com/index.php?showtopic=10453 ]ремонт ваз 21120 [/url]
  [url=http://forhunters.eu/medziotoju-forumas/viewtopic.php?f=6&t=59602 ]схема cd155 [/url]
  [url=http://scrubsinpubs.com/forums/viewtopic.php?f=4&t=10015 ]тефаль экспресс руководство [/url]
  [url=http://twrnetwork.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=13885 ]wf8690nhwa samsung [/url]
  [url=http://www.gamedigita.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=357436 ]kx t 801 инструкция по эксплуатации [/url]
  [url=http://twrnetwork.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=13935 ]casio manual aq 180w [/url]
  [url=http://yaoialphaforum.superforums.org/viewtopic.php?f=2&t=3762 ]бензонасос уаз 315195 [/url]
  [url=http://www.arecibosociety.org/forums/viewtopic.php?f=2&t=110498 ]импс руководство по эксплуатации [/url]
  [url=http://spearbored.com/viewtopic.php?f=5&t=151477 ]радио навигационная система mdf [/url]

 4. Adsız says:

  Инструкции
  [url=http://rdrfr.manidocz.ru][img]http://rdrfr.worldocs.ru/images/instr.png[/img][/url]
  инструкция по эксплуатации рации cobra mt 975
  кондиционер bork ac mhr 25080 si инструкция
  инструкция по охране труда для медицинского персонала
  магнитофон маяк 233 стерео скачать бесплатно
  паспорт стилоскопа слу
  стационарный телефон gs 472h инструкция на русском языке
  daewoo стиральная машина dwf 760mp паспорт
  скачать описание manta mm627

  [url=http://camogoh.ru/?byxiwoko=748812]back ups cs 500 bycnherwbz[/url]
  [url=http://camogoh.ru/?byxiwoko=3572904]gluko phan[/url]

  мануал на мерседес с180 компрессор
  manual citizen sr135
  руководство по эксплуатации rotax 912
  wr20bar
  скачать инструкцию sanyo em d7 dl17 tcgkfnyj
  инструкция плиты predom
  watson rc9206 пульт
  назначение устройство un 053

  [url=http://camogoh.ru/?byxiwoko=3045621]freshlook dimensions как инструкция[/url]
  [url=http://commersiallaw.ru/?wosagilo=943492]bosch classixx 4 нструкц[/url]

  [url=http://confeta-tver.ru/?zolinoxe=4983863]mass production tool инструкция[/url]
  [url=http://consultd.ru/?repyhode=4743294]m2npv vm руководство пользователя[/url]
  [url=http://bpsystem.ru/?gawewile=270041]808car keys micro camera настройка времени[/url]
  [url=http://bonus-golos.ru/?pirisape=2426203]dsl n 11 мануал[/url]
  [url=http://cafedominic.ru/?zicicali=6742068]neff t44t40noru[/url]

  [url=http://foros.geexels.com/viewtopic.php?f=3&t=388695 ]руководство час casio aw 82 [/url]
  [url=http://forum.ogmorebysea.org/thread-1112700.html ]смит на душевые [/url]
  [url=http://www.revolutionaryfront.org/phpbb/viewtopic.php?f=7&t=138821 ]инструкция к сплит система tcl [/url]
  [url=http://www.todouned.com/foro/viewtopic.php?f=73&t=67010&sid=b30375561d476f7d3e9d3b67bf749bf3 ]инструкция по эксплуататции фотоаппарата kodak af 3x [/url]
  [url=http://my-testsites1.hostmydomains.co.uk/forums/viewtopic.php?f=61&t=15481 ]как плести фенечку инструкция [/url]
  [url=http://mmv-project.sourceforge.net/forum/viewtopic.php?f=31&t=169857 ]lg32ld320 нструкц я [/url]
  [url=http://forum.gtawap.ru/viewtopic.php?f=6&t=51175 ]руководство samsung tvp5070w [/url]
  [url=http://www.newtempopiano.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=680015 ]модулятор пр чесок [/url]
  [url=http://olimp.formexpert.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=66080 ]бесплатная инструкция по эксплуатации кондиционера балу [/url]
  [url=http://heartnoize.wu.cz/viewtopic.php?p=11081#11081 ]сжема подключения gree kfr 50g a10 [/url]

 5. Adsız says:

  Инструкции
  [url=http://rdrfr.kettodocs.ru][img]http://rdrfr.odddocmet.ru/images/instr.png[/img][/url]
  как обнулить электросчетчик knum
  spu orb скачать
  руководство multicam 1000
  prology 716 инструкция
  yamaha r6 замена расходников
  brother dcp 165c инструкция скачать
  руководство пользователя samsung ce 1150r
  инструкция по эксплуатации мерседес е200

  [url=http://etazhka.ru/rukovodstvo-po-investirovaniyu-v-zoloto-i-serebro-skachat-knigu.html]руководство по инвестированию в золото и серебро скачать книгу[/url]
  [url=http://esofts.ru/instruktsiya-dlya-ic-f110s-f111s-ic-f210s-211s-ru.html]инструкция для ic f110s f111s ic f210s 211s ru[/url]

  инструкция по сборке кубика рубика 3 3
  инструкция диспетчера
  кенвуд кухонный комбайн fp730
  asus p5p43to инструкция
  sc 9100 johson controis скачать инструкцию
  eisymann s6400 manual
  инструкция к стиральной машине candy g 04106
  siemens ncdr 1100 manual

  [url=http://esence.ru/otis-instruktsiya-tsena.html]отис инструкция цена[/url]
  [url=http://eslender.ru/rukovodstvo-po-soderzhaniyu-vooruzheniya-i-voennoy-tehniki-v-vs-rf.html]руководство по содержанию вооружения и военной техники в вс рф[/url]

  [url=http://eshopsegment.ru/signalizatsii-super-2way-instruktsiya-download-free.html]сигнализации super 2way инструкция download free[/url]
  [url=http://eshopcart.ru/casio-fx-1800p-instruktsiya.html]casio fx 1800p инструкция[/url]
  [url=http://estera-ufa.ru/backtrack-5-vklyuchenie-wifi.html]backtrack 5 включение wifi[/url]
  [url=http://eshoptrigger.ru/map115.html]скачать инструкцию по эксплуатации ноутбука тошиба л300[/url]
  [url=http://estatemafia.ru/dolzhnostnaya-instruktsiya-starshego-statistika.html]должностная инструкция старшего статистика[/url]

 6. Adsız says:

  Инструкции
  [url=http://rdrfr.ingalldoc.ru][img]http://rdrfr.roberinstr.ru/images/instr.png[/img][/url]
  canon a430 инструкция бесплатно
  инструктор методист дюсш должностная инструкция
  скачать инструкцию на 4gstsp bioscrypt
  правила ввоза из беларуси в рф
  general climate gc so9hri инструкция
  инструкция пользователя flex max
  инструкции для wd 10401tdk
  посмотреть бесплатно инструкцию включения motorola t4502

  [url=http://domhost-ss.ru/pult-upravleniya-elektricheskimi-teplimi-polami-instruktsiya-po-ekspluatatsii.html]пульт управления электрическими теплыми полами инструкция по эксплуатации[/url]
  [url=http://dmklimat.ru/assistant-at-2091-a-instruktsiya-po-primeneniyu.html]assistant at 2091 a инструкция по применению[/url]

  инструкция пользования к sp 404
  digitech rp 200 инструкции
  toshiba camelio p 10 инструкция по пользованию
  инструкция для кофемашины saeco cynthia c
  carrozzeria avic dr2500 руководство пользователя
  frost free 44 инструкция
  инструкция двух и более локомотивов на подъездном пути
  sony hxr nx5e руководство по эксплуатации

  [url=http://domashnypogrebok.ru/kofevarka-moulinex-t-91-rukovodstvo.html]кофеварка moulinex т 91 руководство[/url]
  [url=http://dadsclub.ru/clpd-7010-manual.html]clpd 7010 manual[/url]

  [url=http://dadsclub.ru/podklyuchenie-avtomagnitoli-panasonik.html]подключение автомагнитолы панасоник[/url]
  [url=http://e-infodohod.ru/olympus-sp-800-uz-nastroyki.html]olympus sp 800 uz настройки[/url]
  [url=http://desheviy-avibilet.ru/instruktsiya-nokia-1661-2.html]инструкция nokia 1661 2[/url]
  [url=http://domashnypogrebok.ru/konfigurator-set-4tm-rukovodstvo-po-ekspluatatsii.html]конфигуратор сэт 4тм руководство по эксплуатации[/url]
  [url=http://domain5.ru/massazher-dr-60-l.html]массажер dr 60 л[/url]

  [url=http://elbuchevegano.com/foro/index.php?topic=158899.msg181517#msg181517 ]автомагнитола 3000u инструкция [/url]
  [url=http://brian188246.asia/showthread.php?tid=14928 ]скачать инструкцию hippo v c9145wa [/url]
  [url=http://scrubsinpubs.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=10244 ]opcom инструкция [/url]
  [url=http://iw-cw.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=96347 ]инструкцию к вязальной машинке дончанка [/url]
  [url=http://dev.canadianwatercraft.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=154709 ]руководство по эксплуатации пресс подборщика к454 [/url]
  [url=http://medicalscienceforum.com/viewtopic.php?f=25&t=41460 ]msi n1996 распиновка подключения [/url]
  [url=http://www.meretrix-est.marmolesibars.com/viewtopic.php?f=10&t=27410 ]начальник договорного отдела [/url]
  [url=http://www.econdu.ac.bd/phpbb/viewtopic.php?f=4&t=50272 ]руководство по эксплуатации автомобиля хундай санта [/url]
  [url=http://gms.fronteramexico.com/viewtopic.php?f=3&t=74764 ]orion 125 b купить [/url]
  [url=http://www.vapidforum.com/viewtopic.php?f=4&t=78081 ]инструкция по toshiba 2150xs [/url]

 7. Adsız says:

  Инструкции
  [url=http://rdrfr.prottiinstr.ru][img]http://rdrfr.vipermanuals.ru/images/instr.png[/img][/url]
  3 ндфл за 2011 год инструкция по заполнению скачать
  машина чайка 142 м руководство
  описание eiron dvd 2200
  сенйор дюваль инструкция
  accord 6 руководство пользователя
  вакансии по работе в братске сотовых салонов
  chicco soft lt dream 2011 инструкция
  canon lbp 5050 заправка инструкция

  [url=http://dagkar.ru/tefal-4550-instruktsiya.html]тефаль 4550 инструкция[/url]
  [url=http://ddosdefence.ru/instruktsiya-po-ekspluatatsii-avtomobilya-leksus-lh-470.html]инструкция по эксплуатации автомобиля лексус лх 470[/url]

  baxi magictime 714086711 инструкция
  инструкция к программе вин двд креатор
  инструкция для фотоаппарата panasonic tz8
  sivamat xs440 инструкция
  инструкция для пылесоса в доу
  foxweld master 162 инструкция по эксплуатации скачать
  artcam руководство по русски
  cenmax инструкция st 7

  [url=http://detonatorr.ru/sharp-r-240f-instruktsiya-na-russkom.html]sharp r 240f инструкция на русском[/url]
  [url=http://doma-brus-vagonka.ru/rukovodstvo-po-remontu-ustroystvu-ekspluatatsii-i-tehnicheskomu-obsluzhivaniyu-avtomobiley-mitsubishi.html]руководство по ремонту устройству эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей mitsubishi[/url]

  [url=http://doma-brus-vagonka.ru/rukovodstvo-po-remontu-honda-odissey-2002g.html]руководство по ремонту хонда одиссей 2002г[/url]
  [url=http://dollars100.ru/kak-razobrat-schetchik-vodi-svk.html]как разобрать счетчик воды свк[/url]
  [url=http://dollars100.ru/instruktsii-kedr-m.html]инструкции кедр м[/url]
  [url=http://e-com-lady.ru/cheri-tiggo-rukovodstvo.html]чери тигго руководство[/url]
  [url=http://doma-brus-vagonka.ru/rukovodstvo-po-remontu-traktorov-yumz-6alk.html]руководство по ремонту тракторов юмз 6алк[/url]

  [url=http://mmv-project.sourceforge.net/forum/viewtopic.php?f=31&t=263704 ]должностные инструкции персонала обслуживающего тепловые электросети [/url]
  [url=http://forum.territoria-detstva.ru/viewtopic.php?f=16&t=330649 ]thomas twin схемы [/url]
  [url=http://cavalierikw.globalfreeforum.com/viewtopic.php?f=8&t=3352 ]p4s533 mx руководство [/url]
  [url=http://scrubsinpubs.com/forums/viewtopic.php?f=13&t=12299 ]должностная на заместителя главного врача по лечебной работе [/url]
  [url=http://medicalscienceforum.com/viewtopic.php?f=25&t=42054 ]инструкция рсв 1 пфр [/url]
  [url=http://dev.canadianwatercraft.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=155153 ]санатории должностные инструкции [/url]
  [url=http://dpimultimedia.com/realdelsol/viewtopic.php?f=8&t=102284 ]vocalist 5 live manual на русском [/url]
  [url=http://www.newtempopiano.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=680054 ]эленберг 2170ф [/url]
  [url=http://www.meretrix-est.marmolesibars.com/viewtopic.php?f=3&t=27957 ]руководство londa [/url]
  [url=http://dpimultimedia.com/realdelsol/viewtopic.php?f=23&t=102360 ]радиоуправления tactic ttx200 купить [/url]

 8. Adsız says:

  Инструкции
  [url=http://rdrfr.ladderinstr.ru][img]http://rdrfr.manidocz.ru/images/instr.png[/img][/url]
  bud 301 инструкция
  bycnherwbz philips 22 pfl3405
  subaru leone скачать
  инструкция мерседес 308 скачать бесплатно
  скачать т 170 инструкция
  инструкция по эксплуатации рохлей
  winkfp меню экрана на русском
  wgt 837 t стиральные машины индезит инструкция

  [url=http://eisk-infa.ru/rukovodstvo-o-vvode-tampona.html]руководство о вводе тампона[/url]
  [url=http://eko-gaz.ru/daewoo-akf-9255-instruktsiya.html]daewoo akf 9255 инструкция[/url]

  acorp 10 100m ethernet switch
  тохатсу м40д2 3c8
  инструкция экипировщика
  сочиение по картине в в мешкова золотая осень в карелии
  инструкция для сборщика пхв
  автомагнитола jvc ks rt 30 схема
  инструкции по охране труда при работе с телевизором
  бортовой компютер штаб 5110

  [url=http://ekranplus.ru/instruktsiya-polzovatelya-vkt-7.html]инструкция пользователя вкт 7[/url]
  [url=http://ekbiz.ru/benzopili-klever.html]бензопилы клевер[/url]

  [url=http://ekohoume.ru/lechenie-disbakterioza-kolibakterinom-instruktsiya.html]лечение дисбактериоза колибактерином инструкция[/url]
  [url=http://english-universal.ru/instruktsiya-k-distantsionnomu-pultu-tatsuno-bench.html]инструкция к дистанционному пульту татсуно бенч[/url]
  [url=http://ekohoume.ru/lift-pg-291m-instruktsiya-zavoda-izgotovitelya.html]лифт пг 291м инструкция завода изготовителя[/url]
  [url=http://elbizn.ru/slesar-elektrik-instruktsiya.html]слесарь электрик инструкция[/url]
  [url=http://english-universal.ru/rukovodstvo-po-ekspluatatsii-shevrole-suburban-1995-besplatno.html]руководство по эксплуатации шевроле субурбан 1995 бесплатно[/url]

  [url=http://dev.canadianwatercraft.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=155157 ]должностная инструкция продавца магазина канцтоваров [/url]
  [url=http://support.bibblelabs.com/forums/viewtopic.php?f=92&t=111642 ]должностная инструкция начальника диссертационных советов [/url]
  [url=http://catlgroup.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=34126 ]должностная инструкция на исполнительного директора производство [/url]
  [url=http://www.meretrix-est.marmolesibars.com/viewtopic.php?f=27&t=29025 ]должностная инструкция инженера по асу тп [/url]
  [url=http://cafesj.com/viewtopic.php?f=5&t=35744 ]должностная инструкция зам директора по учебно воспитательной работе [/url]
  [url=http://www.playtheory.net/fff/viewtopic.php?f=6&t=5890 ]доксициклина гидрохлорид инструкция [/url]
  [url=http://support.bibblelabs.com/forums/viewtopic.php?f=92&t=111664 ]должностная инструкция директора комбината [/url]
  [url=http://forum.mkkoli.com/viewtopic.php?f=5&t=159400 ]должностная инструкция мастера участка шиномонтажа [/url]
  [url=http://wbf.comeze.com/index.php?topic=10323.msg12835#msg12835 ]должностная инструкция гл бухгалтера филиала [/url]
  [url=http://www.mzlu-florbal.tym.cz/forum/viewtopic.php?f=3&t=5738 ]двигатели ямз 240 руководство ремонт [/url]

 9. Adsız says:

  Инструкции
  [url=http://rdrfr.besdocs.ru][img]http://rdrfr.forgetdoc.ru/images/instr.png[/img][/url]
  sharp lc 37ge1ru инструкция
  sql справочное руководство грабер
  seam carving инструкция
  ruflex руководство по проектированию скатных кровель
  nokia 6110 инструкция скачать
  mitsubishi outlander turbo инструкция скачать
  nissan almera n16 инструкция скачать
  luxus коврочист инструкция

  [url=http://domodedovo-doors.ru/viferon-maz-instruktsiya-pri-vpch-u-muzhchin.html]виферон мазь инструкция при впч у мужчин[/url]
  [url=http://domodedovo-doors.ru/vodonagrevateli-etalon-rukovodstvo-ekspluatatsii.html]водонагреватели эталон руководство эксплуатации[/url]

  photoshop 7 инструкция скачать
  microlife термометр инструкция
  master vision 1000va скачать инструкцию
  lg lh d6430 x инструкция подключение к телевизору
  tri tv ресивер tri 1000 инструкция по эксплуатации
  portotecnica new steamy инструкция по применению
  mitsubishi montero мануал
  motorola v220 инструкция по эксплуатации

  [url=http://domikvmoskve.ru/pasporta-i-tehnicheskoe-opisanie-filtr-gns.html]паспорта и техническое описание фильтр гнс[/url]
  [url=http://domodedovo-okna.ru/dolzhnostnie-instruktsii-ohrannika-magazina.html]должностные инструкции охранника магазина[/url]

  [url=http://domodejdi.ru/instruktsiya-pilesos-bosch-na-angliyskom.html]инструкция пылесос bosch на английском[/url]
  [url=http://domodejdi.ru/instuktsiya-po-ekspluatatsii-add-4001.html]инстукция по эксплуатации адд 4001[/url]
  [url=http://domiban.ru/instruktsiya-po-primeneniyu-citizen-kalkulyator.html]инструкция по применению citizen калькулятор[/url]
  [url=http://domodedovo-doors.ru/vnutrennyaya-otdelka-derevyannogo-doma-gipsokartonom-foto-instruktsiya.html]внутренняя отделка деревянного дома гипсокартоном фото инструкция[/url]
  [url=http://domodedovo-doors.ru/volosi-na-zakolkah-instruktsiya-krepleniya.html]волосы на заколках инструкция крепления[/url]
  [url=http://domimebel.ru/map17.html]kocom kvm 524rg руководство[/url]
  [url=http://dominikana-travel.ru/rukovodstvo-po-remontu-citroen-xsara-skachat.html]руководство по ремонту citroen xsara скачать[/url]
  [url=http://domiban.ru/raspinovka-dlya-w3000.html]распиновка для w3000[/url]
  [url=http://domimebel.ru/instruktsiya-microlab-m1300-skachat.html]инструкция microlab m1300 скачать[/url]
  [url=http://dominikana-travel.ru/rukovodstvo-po-remontu-bmw-k1200lt.html]руководство по ремонту bmw k1200lt[/url]

 10. Adsız says:

  Инструкции
  [url=http://rdrfr.besdocs.ru][img]http://rdrfr.lotizinstr.ru/images/instr.png[/img][/url]
  инструкция по эксплуатации принтера hp photosmart c3183
  инструкция руководство к cobra r 213
  инструкция по эксплуатации баллонов для сжиженных газов
  инструкция по эксплуатации посудомоечной машины аристон hotpoint 723
  инструкция по эксплуатации автомобиля ниссан кабстар скачать бесплатно
  инструкция по эксплуатации командирских часов
  инструкция по эксплуатации мерседес с класс от 2000 г выпуска
  инструкция по эксплуатации на стиральную машину lg

  [url=http://bkrconsalt.ru/instruktsiya-po-ekspluatatsii-reno-daster-prosmotret-besplatno.html]инструкция по эксплуатации рено дастер просмотреть бесплатно[/url]
  [url=http://blogfacilitatora.ru/d-pro-instruktsii-k-diktofonu.html]d pro инструкции к диктофону[/url]

  инструкция по эксплуатации lukey 702
  инструкция по эксплуатации ап омега север 1
  инструкция пр установке порогов на акуудфтвук 2
  инструкция ремонт сираьной машины вирпул с вертикальной загрузкой
  инструкция по эксплуатации кофемашины крупс type xn 3009
  инструкция по эксплуатации рефрежератора термокинг
  инструкция права и обязанности участкового
  инструкция по эксплуатации автомобиля крайслер 300с турбодизель

  [url=http://blackflags.ru/instruktsiya-php.html]инструкция php[/url]
  [url=http://bnlworld.ru/rukovodstvo-polzovatelya-denon-dp-200usb.html]руководство пользователя denon dp 200usb[/url]

  [url=http://blaze-nails.ru/instruktsiya-k-hlebopechki-brotbackautomat-kh-1171.html]инструкция к хлебопечки brotbackautomat kh 1171[/url]
  [url=http://bnlworld.ru/instruktsiya-po-ekspluatatsii-hr-b010b.html]инструкция по эксплуатации hр b010b[/url]
  [url=http://blackflags.ru/instruktsiya-pioneer-keh-p7020r.html]инструкция pioneer keh p7020r[/url]
  [url=http://blog-hudey.ru/www-uznet-net-cabinet-instrucii-ntm.html]www uznet net cabinet instrucii ntm[/url]
  [url=http://bleck-gold.ru/zakazat-rukovodstvo-polzovatelya-po-programme-grand-smeta.html]заказать руководство пользователя по программе гранд смета[/url]
  [url=http://bkrconsalt.ru/instruktsiya-po-ekspluatatsii-stiralnoy-mashini-siemens-siwamat-xls-1241.html]инструкция по эксплуатации стиральной машины siemens siwamat xls 1241[/url]
  [url=http://bnlworld.ru/bycnherwbz-po-ekspluatatsii-stiralnoy-mashini-hansa.html]bycnherwbz по эксплуатации стиральной машины hansa[/url]
  [url=http://bleck-gold.ru/zhurnalno-ordernaya-instruktsiya.html]журнально ордерная инструкция[/url]
  [url=http://blogfacilitatora.ru/instruktsiya-po-ekspluatatsii-avtomagnitola-ford-6000-besplatno.html]инструкция по эксплуатации автомагнитола форд 6000 бесплатно[/url]
  [url=http://blaze-nails.ru/instruktsiya-po-vipusku.html]инструкция по выпуску[/url]

 11. Adsız says:

  Инструкции
  [url=http://rdrfr.prottiinstr.ru][img]http://rdrfr.forgetdoc.ru/images/instr.png[/img][/url]
  инструкция по ремонту двигателя ж15а сузуки эскудо
  инструкция по установке аквадуся 50
  инструкция по ремонту saab 9000
  инструкция по работе с лестницы на вагоне
  инструкция по эксп амс 100к
  инструкция по ремонту zanussi fcs800
  инструкция по тб маляра
  инструкция по сборке редуктора лебедки спрут 9000

  [url=http://buyskript.ru/dolzhnostnaya-instruktsiya-inzhenera-elektrika-elektroizmeritelnoy-laboratorii-do-1000v.html]должностная инструкция инженера электрика электроизмерительной лаборатории до 1000в[/url]
  [url=http://canal-99.ru/user-manual-pump-emec.html]user manual pump emec[/url]

  инструкция по работе на вязальной машине бразер 830
  инструкция по установке контроллера il nt mrs16
  инструкция по устройству мерседес атего 1228
  инструкция по ремонту мицубиси монтеро спорт на русском языке
  инструкция по установки траншеекопателя на трактор т 130
  инструкция по установке navipilot на ниссан х трейл
  инструкция по работе с программой бизнес пак
  инструкция по технике безопасности при занятиях туризмом

  [url=http://buyskript.ru/dolzhnostnaya-instruktsiya-konsultanta-telefona-doveriya.html]должностная инструкция консультанта телефона доверия[/url]
  [url=http://busmann.ru/kak-sobrat-kubik-rubik-instruktsiya-v-vorde.html]как собрать кубик рубик инструкция в ворде[/url]

  [url=http://butiklikes.ru/osushiteli-vozduha-dlya-basseyna-danterm-cdp-35-instruktsiya.html]осушители воздуха для бассейна danterm cdp 35 инструкция[/url]
  [url=http://bl45.ru/rukovodstvo-polzovatelya-samsung-galaxy-nexus.html]руководство пользователя samsung galaxy nexus[/url]
  [url=http://bistro-bakery.ru/instruktsiya-po-primeneniyu-lekarstva-amoksiklav.html]инструкция по применению лекарства амоксиклав[/url]
  [url=http://busmann.ru/kak-skachat-instruktsiyu-lego.html]как скачать инструкцию лего[/url]
  [url=http://brofartuk.ru/instruktsiya-po-montazhu-otopleniya.html]инструкция по монтажу отопления[/url]
  [url=http://bl45.ru/rukovodstvo-polzovatelya-akpe-01-01m.html]руководство пользователя акпэ 01 01м[/url]
  [url=http://bistro-bakery.ru/instruktsiya-po-primeneniyu-vaktsini-avinyu.html]инструкция по применению вакцины авинью[/url]
  [url=http://bl45.ru/rukovodstvo-polzovatelya-sony-sound-forge-rus.html]руководство пользователя sony sound forge rus[/url]
  [url=http://canal-99.ru/instrukcija-utug-sensor.html]instrukcija utug sensor[/url]
  [url=http://canal-99.ru/instruktsiya-po-ekspluatatsii-i-remontu-dvigatelya-1zz.html]инструкция по эксплуатации и ремонту двигателя 1zz[/url]

 12. Adsız says:

  Hi there, for all time i used to check web site posts here early in the
  morning, since i like to learn more and more.

  My web site ... borse longchamp

Copyright © Murat PINAR - Modified By - Designed by